Privacyverklaring

Privacyverklaring

DDVW (hierna genoemd DDVW) gevestigd aan de Akerstraat 140, 6417 BR te Heerlen, zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

DDVW verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

-          Voor- en achternaam

-          burgerservicenummer (BSN)

-          Geslacht

-          Geboortedatum

-          Geboorteplaats

-          Adresgegevens

-          Telefoonnummer

-          E-mailadres

-          Bankrekening

-          Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch.

 

Het verstrekken van deze Persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarden om met DDVW een overeenkomst te sluiten. Wanneer deze gegevens niet worden verstrekt zal DDVW mogelijk niet kunnen voldoen aan de verplichtingen die wij hebben op grond van jouw overeenkomst of kunnen wij jou niet goed in staat stellen om aan jouw eigen verplichtingen te voldoen.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

DDVW verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

-          burgerservicenummer (BSN)

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

DDVW verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-          Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

-          U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

-          U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

-          DDVW verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

DDVW bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn is zeven jaar en in het geval dit vanuit (fiscale) wet- en regelgeving noodzakelijk is, tien jaar.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

DDVW verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in het kader van onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

DDVW gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DDVW en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ddvw.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

DDVW neemt de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@ddvw.nl.